وکیل کلاهبرداری سعادت آباد | بهترین وکیل کلاهبرداری در تهران

وکیل کلاهبرداری سعادت آباد

کلاهبرداری جزو جرایم مربوط به موضوعات مرتبط با اموال است و علت اصلی تفاوت آن با سرقت در اینست که کلاهبرداری منجر به اختلال در نظام اقتصادی جامعه می شود و در مقایسه با سایر جرایم تاثیر مخرب تری بر تشکیلات اقتصادی جامعه دارد. کلاهبرداری باعث بی اعتمادی در جامعه شده و میتواند بعنوان یک فاکتور اصلی و مهم ، اخلاقیات را در جوامع به انحطاط بکشد. وکیل کلاهبرداری در این مقاله سعی را بر آن قرار داده است که صفر تا صد جرم کلاهبرداری توسط وکیل دادگستری به بیان ساده ارائه گردد.

معنای کلاهبرداری

کلاهبرداری به معنای بردن مال دیگری با استفاده از وسایل متقلبانه به همراه سوء نیت است که در اینجا کلاهبردار را فردی می شناسیم که با گول زدن و فریب دادن شخص مورد نظر خود مال او را از تصرف و مالکیت وی در می آورد و برای فریب دادن آن دست به دامان هر حیله ای میشود
معمولا روش کلاهبردارها ایجاد صحنه هایی واقعی و قانونی است که در پشت آن سوءنیت و قصد واقعی و مجرمانه ی آن ها پنهان است و با اغفال افراد و ساختن شرایطی مطابق نقشه ی خود ، داستان را به صورتی پیش می برند که فردی که مورد کلاهبرداری واقع شده است به صورت خود خواسته و با رضایت کامل اموال خود را در اختیار کلاهبردارد قرار می دهد .

ماده ی اول قانون تشدید مجازات و مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می کند : هرکسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب می دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش امد های غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجود و یا اموال یا اسناد یا حواله جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب میگردد .

مشخصات جرم کلاهبرداری

برای اینکه این جرم محقق شود ، باید حتما یک فعل کاری انجام شود . در مباحث حقوقی به انجام دادن کاری فعل مثبت می گویند که در برابر فعل منفی یعنی همان ترک فعل و انجام ندادن کاری است .مثلا در دزدی باید فعل مثبتی انجام شود یعنی باید مجرم باید مالی دیگری را برباید ولی در خیانت در امانت مجرم باید فعل منفی را انجام دهد یعنی از وسیله ای به امانت به او سپرده شده است محافطت نکند . انجام ندادن یک فعل حتی با سوء نیت باعث محقق شدن کلاهبرداری نیست .مثلا اگر شما یک وسیله ای را می خرید و فروشنده ایراد آن را بیان نمی کند و شما بعدا متوجه آن می شوید این مصداق کلاهبرداری نیست . هرچند که می تواند از طریق خیار غبن که به شما اختصاص دارد معامله را بر هم بزنید.

ارکان تحقق جرم کلاهبرداری در تهران

قانونگذار برای تحقق هر جرمی ، شرایط و ارکانی را در قانون تعیین کرده است که احراز آن با مقام قضایی می باشد و تعیین و اعمال مجازات صرفا بعد از احراز وقوع جرم در دادگستری تهران می باشد

الف: رفتارمادی فیزیکی

درکلاهبرداری نیزمثل اغلب جرایم رفتارمجرمانه ی مرتکب بایدبه شکل فعل مثبت باشد.ترک فعل حتی اگرتوام باسونیت بوده وموجب اغفال طرف مقابل و ورودضرر به وی شود هیچ گاه نمی تواند عنصرمادی جرم کلاهبرداری راتشکیل دهد.بنابراین هرگاه برای مثال الف به تصوربه اینکه ب مسوول اخذ وجوه مربوط به صدور گذرنامه است مبالغی رابه وی بپردازد و ب باعلم به اشتباه الف وجوه مزبوررادریافت دارد ودرواقع ازگوشزد کردن اشتباه الف به اوخودداری نماید وی رانمی توان مرتکب جرم کلاهبرداری دانست.

ب: شرایط تحقق کلاهبرداری

ازمیان همه ی شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است سه شرط مهم وجوددارندکه عبارتند از:

1) متقلبانه بودن وسایل یاعملیات مورداستفاده ی کلاهبردار

کلاهبرداری از زمره ی جرایمی است که برای تحقق انها کیفیت وسیله ی حصول به نتیجه مهم است.برای تحقق این جرم صرف بردن مال غیر کفایت نمی کند بلکه متقلبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار ازانها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است ازاهمیت برخوردار می باشد.

2) اغفال وفریب قربانی

قربانی جرم باید مال رابارضایت امادرنتیجه ی گول خوردن دراختیارمجرم قراردهدوهمان طورکه قبلا اشاره شد این شرط مجزا ازشرط لزوم متقلبانه بودن وسایل مورداستفاده کلاهبردارمی باشد ازاین نظر که وسایل مورد توسل کلاهبردار بایدعرفا متقلبانه محسوب گردد وعلاوه براین قربانی جرم هم باید عملافریب خورده ومالش رابارضایت خوددراختیارکلاهبردارقراردهد.بنابراین اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم اگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده ی مجرم می باشد یکی از ارکان تحقق جرم کلاهبرداری می باشد

نکته مهم: درهمین جا باید به این نکته ی ظریف اشاره کردکه وجود یکی از دوشرط اول و دوم لزوما به معنی وجودشرط دیگرنیست یعنی توسل کلاهبردار به وسیله ی متقلبانه لزومابه معنی اغفال شدن قربانی نمی باشد وازسوی دیگر این حقیقت که قربانی ساده لوحی فریب خورده است لزومابه این معنی نیست که طرف مقابل ازوسایل متقلبانه استفاده کرده است.بنابراین وجود هردوشرط باید اثبات شود.

3) تعلق مال برده شده به غیر

در کلاهبرداری نیزمثل سایرجرایم علیه اموال تعلق مال ربوده شده اعم ازمنقول یا غیرمنقول به دیگری شرط تحقق جرم است.بنابراین کسی که باتوسل به وسایل متقلبانه مال خودرااز تصرف دیگری خارج می کندحتی درصورت مشروع بودن تصرف متصرف محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری نمی گردد.

نتیجه ی حاصله در جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری از زمره ی جرایم مقیداست که شرط تحقق انها حصول نتیجه ی خاص می باشد نتیجه ای که بنابه تصریح قانون حصول ان برای تحقق جرم کلاهبرداری لازم است عبارت است از بردن مال دیگری.

بردن مال دیگری مستلزم تحقق دوچیز است :

  • ورودضررمالی به قربانی اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی
  • انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

عناصر تشکیل دهنده جرم

هر جرمی در جامعه و به محض اتفاق افتادن دارای عناصر تشکیل دهنده ای است که با اجماع این عناصر آن جرم صورت می گیرد:

جرم کلاهبرداری از یک عنصر مادی ، معنوی و قانونی تشکیل شده است .

1-عنصر قانونی جرم کلاهبرداری :

بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام ۲ تبصره آن که به بخش هایی از ان در مطالب بالا اشاره شد و متن اصلی قانون بیان می دارد که :

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

تبصره ۱ – در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده )حبس( وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲ – مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.

۲-عنصر مادی جرم کلاهبرداری، مراد از این عنصر این است که :

اولاً کلاهبردار به وسایل متقلبانه متوسل شود یا در روند انجام کلاهبرداری اعمالی همچون مانورهای متقلبانه انجام دهد (برای مثال مدارک و عناوینی جعل کند ، ویا دفتر و شرکتی راه اندازی کند ، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و استفاده از هر نوع وسیله ای که عرفاً وسیله متقلبانه محسوب می شود).
دوم این که شخص مقابل (مالباخته) به شخص کلاهبردار اعتمادکند و در نهایت فریب بخورد.
سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد.
مجموع این شرایط را عنصر مادی جرم کلاهبرداری می گوییم به نحوی که می توان گفت اگر هر کدام از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نیست و جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است.

۳- عنصر  معنوی جرم کلاهبرداری :

عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری عنصر روانی است که از این عنصر روانی، تحت عنوان “سوء نیت” نیز یاد می شود. برای این که جرم کلاهبرداری را بتوان به فردی که این فعل را انجام داده نسبت داد ، باید در ارتکاب اعمالی که عنصر دوم کلاهبرداری را تشکیل می دهد، سوء نیت داشته باشد.

معنای سوء نیت

در ابتدا یک تعریفی از سوء نیت بیان کنیم؛ البته قانونگذار در مواد قانونی تعریفی از سوءنیت بیان نکرده، هر چند در مواد متعددی با کلمات و عبارت های گوناگونی همچون عمد، قصد، سوءنیت عام، خاص و اراده و خواستن، از آن یاد کرده است. اما میتوان اراده و عمد و سوءنیت را به این نحو تعریف کرد : خواستن برای انجام کاری یا ترک کاری است که مخالف امر و نهی قانونگذار باشد. در این مبحث اگر کلاهبردارد بداند مثلا مالی را که به دست آورذه است یا به او داده شده از راه سرقت به دست آمده و با وجود دانستن آن مال را قبول کند، یعنی میل و خواست او دقیقا مطابق کار انجام شده قرار گرفته که قانونا صحیح نیست.

انواع سوء نیت

۱- سوءنیت عام ۲- سوءنیت خاص

۱. سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری، به این معنی است که کلاهبردار قصد انجام کارهای مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی با کمک وسایل متقلبانه عمدا کلاهبرداری کند.

۲. سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی قصد بردن و کلاهبرداری کردن مال غیر را داشته باشد. اثبات سوءنیت داشتن و یا در نداشتن در اعمال فرد کلاهبردار ، بر عهده شاکی و دادستان می باشد و بنابر این در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوءنیت مرتکب از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.

 مصادیق کلاهبرداری

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصادیقی از کلاهبرداری بیان شده که ما به آن ها اشاره میکنیم :

فریب دادن مردم به وجودشرکت ها یاتجارتخانه ها یاکارخانه ها یاموسسات موهوم

این بخش ازماده به هرنوع موسسه ,اعم ازتجاری,صنعتی,تولیدی,خدماتی وغیره اشاره دارد.

فریب دادن مردم به داشتن اموال واختیارات واهی(شماره وکیل کلاهبرداری در تهران 09121144321 )

هرگاه کسی باصحنه سازی خودرامالک اموال زیادی وانمودکند یاخودراذی نفوذ درمقالات مربوط قلمدادنموده وباگرفتن وجوهی ازاشخاص قول اخذ گواهینامه رانندگی یاگذرنامه یابرگ پایان خدمت وظیفه ی عمومی یاپروانه وکالت یا روادید ورود به یک کشور خارجی و نظایر انها را به انان بدهد کلاهبردارمحسوب می شود.

امیدوارکردن مرم به امورغیرواقع

هرگاه کسی باتوسل به وسایل متقلبانه دیگری راامیدوار نماید که طلب سوخته ی اورا وصول کرده یا سوالات کنکور را برای بدست اورده یا بیماری صعب العلاج اورادرمان کرده ویا با رمل اندازی سارق اموال اوراپیدا خواهدکرد و از این رهگذر وجوهی را ازوی دریافت دارد درصورت وجود سایرشرایط می تواند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرارگیرد.

ترساندن مردم ازحوادث و پیش امدهای غیرواقع

هرگاه کسی باصحنه سازی های متقلبانه ازقبیل جعل نقشه ی شهرداری دیگری رااز این که بخشی ازملکش درطرح احداث میدان یاتعریض خیابان قراردارد بترساند ودرنتیجه ملک اورا با پرداخت قیمتی ارزانترازنرخ بازار از چنگش بیرون اورد یاوی را به حیله گری ازخراب شدن وضع بازار وپایین امدن قیمت ها ترسانیده واجناس اورا به قیمتی کمتر ازقیمت معمول بخرد وی کلاهبردارمحسوب می شود.

آیا کلاهبرداری مشمول مرور زمان می شود ؟

باتوجه به بندب ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرایمی مثل کلاهبرداری,اختلاس,تبانی درمعاملات دولتی,تصرف غیرقانونی دراموال عمومی و دولتی وسایرجرایم مذکور درتبصره ی ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی درصورت بیشتر بودن مبلغ از یک میلیاردریال مشمول مرورزمان تعقیب صدورحکم واجرای مجازات نمی شوند.این موضع مورد تایید اداره ی حقوقی قوه ی قضاییه قرارگرفته است .بنابراین در صورتی که کمتر از مبلغ مذکور باشند مشمول مرور زمان می گردد. مطلب فوق برگرفته از کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میر محمد صادقی می باشد

مجازات جرم کلاهبرداری در تهران

مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری مطابق با ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس بعلاوه جزای نقدی (در حق دولت) معادل مالی که مرتکب اخذ کرده است می باشد. همچنین مجرم به رد اصل مال به صاحبش محکوم می شود.

وکیل حرفه ای کلاهبرداری در تهران

با توجه به پیچیدگی های جرم کلاهبرداری پیشنهاد می شود که قبل از طرح شکایت کیفری با یک وکیل حرفه ای کلاهبرداری در این خصوص مشورت شود؛ چرا که اثبات ارکان این جرم بر عهده شاکی می باشد و نا آگاهی در نحوه شکایت می تواند موجب تضییع حق مالباخته شود.

وکیل کلاهبرداری، امکان دفاع از اتهام کلاهبرداری و طرح پرونده کلاهبرداری را دارد. دروغ، در هیچ یک از قوانین کیفری جرم انگاری نشده است. اما وقتی دروغ با بردن مال غیر، توأم می‌شود، می‌تواند جرم کلاهبرداری را محقق نماید. وکیل کلاهبرداری، امکان تشخیص وقوع کلاهبرداری یا سایر جرایم و یا اینکه اصولا موضوع مطروحه، مشمول حکم کلاهبرداری قرار می گیرد یا خیر، مشاوره حقوقی ارائه می‌نماید.گاهی اوقات مرز بین دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی، آن چنان باریک است که جز مشاوره با وکیل کیفری و متخصص کلاهبرداری، امکان یافتن راه حل مناسب جهت طرح دعوا، وجود ندارد.

وکیل اثبات کلاهبرداری در تهران

وکیل اثبات کلاهبرداری از طریق ادله زیر کلاهبرداری را همچون دیگر جرائم به اثبات برساند این ادله عبارتنداز:

اقرار
اسناد رسمی یا عادی
شهادت
امارات یا نشانه های وقوع جرم (با استناد به قانون یا نظر قاضی)
علم قاضی
تحقیقات محلی

همانطور که گفته شد غالباً به دلیل هوشمندانه بودن روش‌های کلاهبرداری ، تهیه مدارک و مستندات ، دشوار و پیچیده است؛ که در چنین شرایطی یک وکیل کلاهبرداری می‌تواند با زبدگی و وقوف بر پیچ‌ و خم‌های حقوقی رایج ، چنین دشواری‌هایی را مرتفع سازد.

مزایای استفاده از وکیل کلاهبرداری در شکایت کلاه‌برداری

مدت زمان اثبات جرم کلاهبرداری کمتر می باشد.
اصولا نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
در صورت شناسایی اموال کلاهبردار وکیل میتواند سریعا آنها را توقیف کند.
وکیل می تواند بعد از محکوم شدن کلاهبردار به رد مال، برای استرداد مال اقدام کند.
وکیل می تواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

مراحل طرح شکایت کلاهبرداری

شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در امور کیفری دارید. پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید. در این مرحله وکیل با تنظیم شکوائیه مراحل قانونی اثبات جرم کلاهبرداری را پیگیری می کند.

آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت می باشد؟

از نظر وکیل پایه یک دادگستری تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ کلاهبرداری به جهت اثر نامطلوبی که درنظم و امنیت جامعه ایجاد می کند ، ازجرایم غیر قابل گذشت بود با تصویب قانون فوق الذکر به استناد ماده ۱۱ این قانون کلاهبرداری،کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که در خصوص آنها مجازات کلاهبرداری مقرر شده است در صورتی که مبلغ کلاهبرداری از نصاب مقرر در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی تجاوز نکند قابل گذشت محسوب می شود

بررسی جرم کلاهبرداری در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

مطابق ماده ۷ قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری تعلیق مجازات کلاهبرداری،کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که در خصوص آنها مجازات کلاهبرداری مقرر شده است بلامانع می باشد.

هر چند در قانون مصادیق جرم کلاهبرداری عنوان شده اما اعمالی که مصداق این جرم هستند را به زبانی ساده مرور کنیم:

۱- همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال غیر.

۲- اشخاصی که به عنوان شخص سوم وارد دعوا میشوند، یا بر حکمی اعتراض میکنند، یا بر محکوم به حکمی مستقیماً اقامه دعوا کنند، مشروط بر این که قبلا با یکی از طرفین دعوا بر سر بردن مال یا ضایع گردن حقّ طرف دیگر تبانی کرده باشند.

۳- انتقال عین مال غیر یا انتقال منفعت مال دیگری .

۴- انتقال گیرنده مال غیر؛ به شرط اینکه در هنگام معامله بداند که این مال برای دیگری است .

۵- معرفی مال دیگری به جای مال خود.

۶-کسی که بر خلاف واقع تقاضای ثبت ملک کند کلاهبردار محسوب میشود.

۷- تقاضای ثبت ملک توسط فرد امین ؛ به عبارت دیگر هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

۸- خیانت یا تبانی متصرّف برای ثبت ملک به نام دیگری و یا ایجاد شرایط به صورتیکه خودش متصرّف قلمداد شود ؛ به عبارت دیگر متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند
ولی » اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین « هر گاه شخص ملکی را به یکی از عناوین بواسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو با عنوان مجرم اصلی به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد .

۹-اگر فردی از پس دادن حق دیگری خودداری کند

۱۰-تحصیل تصدیق انحصار ورق بر خلاف واقع .

۱۱-اظهارات خلاف واقع و نادرست موسّسین و مدیران شرکتهای با مسئولیّت محدود در مورد پرداخت تمام سهم الشّرکه نقدی و تسلیم سهم الشّرکه غیر نقدی در اوراق و اسناد لازم برای ثبت شرکت.

۱۲-تقاضای ثبت ملک توسّط وارث با علم به انتقال یا سلب مالکیّت مورّث.

۱۳-تقویم متقلبانه سهم الشّرکه غیر نقدی به مبلغ بیش از قیمت واقعی.

۱۴- تقسیم منافع موهوم با نبود صورت دارایی بین شرکاء توسّط مدیران.

۱۵-تقسیم منافع موهوم به استناد صورت دارایی بین شرکاء به وسیله مدیران.

۱۶-هر کس برخلاف حقیقت مدّعی وقوع تعهّد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهّد و تأدیهای را که واقعیّت ندارد، اعلان یا جعلیتاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهّد خرید سهام با تأدیه قیمت سهام کند. اعمّ از اینکه عملیات مذکور مؤثّر شد یا نشد باشد.

۱۷-هرکس به طور تقلبی برای جلب تعهّد یا پرداخت قیمت سهام، اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد کند.

۱۸-مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزوّر، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند .

۱۹-به مصرف رساندن ارز دولتی به مصرفی غیر از خرید کالا.

۲۰-فروش ارز دولتی در بازار آزاد یا سیاه.

۲۱-فروش کالای تهیّه شده با ارز دولتی به بهایی گرانتر از نرخ مقرّر.

۲۲- هر نوع سوء استفاده دیگری راجع معاملات ارزی.

۲۳- جعل عنوان نمایندگی بیمه.

۲۴- هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررّات این قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است.

انتقالگیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد .

۲۵- کسی که طلب خود را به فرد غیر مدیون انتقال دهد و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده باشد یا انتقال دهد

نحوی رسیدگی به جرم کلاهبرداری در دادگاه های کیفری تهران

معمولا در خصوص این گونه جرایم ابتدا با طرح شکایت از طریق دفاتر خدمات قضایی و ارجاع به یکی از دادسراهای تهران نسبت به موضوع رسیدگی شروع می گردد صدور قرار اناطه ، ارجاع به کارشناس و شهادت شهود و اقرار از جمله مستندات و قرائنی هستند که در اثبات این جرم مورد استفاده قرار می گیرد و در نهایت پس استماع اظهارات طرفین وصدور قرار تامینی و اخذ آخرین دفاع پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به یکی از مجتمع های قضایی تهران جهت صدور رای ارسال می گردد.

شماره و آدرس دفتر وکیل کلاهبرداری در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های کلاهبرداری تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل کلاهبرداری در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص کلاهبرداری استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09121144321 به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی کیفری

وکیل پایه یک دادگستری تهرانوکیل خوب برای مهریه در سعادت آبادوکیل دعاوی ارث و وصیت در شمال تهرانوکیل دعاوی خانوادگی شهرک غربوکیل دعاوی ملکی سعادت آبادوکیل شرکت های تجاری در سعادت آبادوکیل متخصص امور شرکت ها در تهرانوکیل وصول چک در سعادت آبادوکیل وصول سفته در سعادت آباد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *