سفته چیست؟

سفته سندی تجاری است که بر اساس آن شخصی که آن را صادر می کند متعهد می شود ک مبلغ معینی را در زمان معین یا عندالمطالبه به دیگری (گیرنده سفته) بپردازد. در سفته طرفی که متعهد نامیده می شود ، در مقابل طرف دیگر تعهد می کند که در زمانی در آینده ، معادل مبلغ مندرج در سفته را به وی پرداخت نماید. این تعهد ممکن است مبنی بر پرداخت مبلغ به صورت یکجا و یا طی چند قسط باشد.ممکن است که در سفته جزییات مربوط به نحوه پرداخت و وثیقه طلب نیز ذکر شده باشد. سفته به علت خطرات نقل و انتقال پول و توسعه تجارت بین‌الملل بین بازرگانان رواج یافت. امروزه از سفته به عنوان یک وسیله اعتباری در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در واحدهای تولیدی، صنعتی، تجارتی و خدماتی استفاده می‌شود. وکیل سفته آنلاین

سفته یک سندی است که در ادبیات حقوقی بعنوان سند تجاری شناخته میشود .مهم ترین نکته در خصوص سفته این است که شما با امضای این برگه اعلام میکنید که معادل وجه این سند بدهکار میبا شید ، پس باید در امضای آن دقت لازم را داشته باشید .
امروزه مشاوره بسیاری از اشخاص در خصوص این سند تجاری ، در مواردی است شخصی در جایی مشغول کار شده است و بعنوان تضمین ، سفته ای را به کار فرما سپرده است؛ در چنین مواردی حتماً باید به سپردن سفته و علت آن در قرارداد کار اشاره شود. ضمن اینکه در متن سفته درج شود که بابت تضمین تعهدات قرارداد کار صادر شده است.

وکیل سفته در سعادت آباد تهران

در این مطلب مسائل حقوقی مرتبط با سفته از قبیل شکل سفته و پیشینه ای قانونی و راه حل های وصول ان، رویه دادگستری تهران در وصول سفته، بررسی ارزش قانونی چک و سفته، خصوصیات و مزایا استفاده از خدمات حقوقی وکیل سفته در تهران و… توسط وکیل دادگستری مورد بررسی قرار می گیرد.

درخصوص نحوه وصول وجه سفته شما می توانید در ابتدای کار، سفته را واخواست نموده و سپس اموال صادرکننده سفته را توقیف کنید و پس از آن نسبت به اخذ حکم دادگاه اقدام نمایید و یا اینکه هزینه واخواست را پرداخت نکرده و دادخواست مطالبه وجه را به دادگاه بدهید و پس از صدور حکم دادگاه در مرحله اجرای حکم نسبت به توقیف اموال شخص صادرکننده اقدام نمایید.

پیشینه ای قانونی سفته

ظهور سفته درایران به زمان تدوین قانون تجارت درسال۱۳۱۱ بازمی گردد و امروزه درکشور ما از این سند پیش از برات استفاده می شود. ازسفته می توان به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی استفاده کرد. قانون تجارت ایران مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ خود را به بیان شکل و مندرجات سفته اختصاص داده است. ماده ۳۰۹ قانون تجارت قاعده ای کلی را بیان می کند که به موجب ان مقررات راجع به برات در موردسفته نیز لازم الرعایه ا ست.

شکل سفته و مندرجات الزامی در صدور آن

سفته نیزمانند برات باید به صورتی تنظیم شودکه قانون تجارت مقررکرده است والا دارنده ان نمی تواند از مقررات مربوط به آن در قانون تجارت استفاده کند به موجب ماده۳۰۸ قانون تجارت سفته طلب علاوه برامضا یا مهر باید دارای تاریخ ومتضمن مراتب ذیل باشد:

1. مبلغی که بایدتادیه شود باتمام حروف.
2. گیرنده وجه.
3. تاریخ پرداخت

الف: امضا یا مهرصادرکننده : این نکته به صراحت درماده۳۰۸ قانون تجارت ذکرشده است

ب: تاریخ صدور سفته : ماده ۳۰۸ قانون تجارت فقط قید تاریخ راضروری دانسته است وبه این نکته که ایا تاریخ باید باتمام حروف نوشته شود یاخیر، اشاره ای نکرده است.مع ذلک ، گرچه لازم نیست که تاریخ تحریر سفته به تمام حروف نوشته شود قید روز، ماه وسال تاریخ صدورسفته ضروری است والاسفته اعتبارندارد.

ج: مبلغ سفته : بند۱ماده۳۰۸ قانون تجارت تعیین مبلغ سفته راباتمام حروف ضروری دانسته است اما عدم رعایت این امر سفته را از اعتبارنمی اندازد

د: نام گیرنده وجه : گیرنده ی وجه شخصی است که سفته دروجه یابه حواله کرد اوصادرمی شود ونوشتن نام ومشخصات اوتابع قواعد برات است اما برخلاف برات درسفته می توان نام کسی که سفته به نفع اوصادرمی شود ]دارنده سفته[ را ذکر نکرد وان طورکه ماده ۳۰۷ بیان می کند سفته را (دروجه حامل) صادرکرد

و:تاریخ پرداخت سفته : مطابق بند۳ ماده ۳۰۸ قانون تجارت ذکرتاریخ پرداخت درسفته ضروری است. بنابراین سفته نیزمی تواند به وعده معین باشد (چیزی که بسیاررایج است) یابه رویت و عندالمطالبه. نکته اخیر را ماده۳۰۷ قانون تجارت به صراحت بیان کرده است.

ضمانت اجرای عدم غیرمندرجات قانونی

قانون گذار ما در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت که مقررات مربوط به سفته را بیان می کند به ضمانت اجرای عدم ذکر مندرجات مندرج درماده۳۰۸ اشاره ای نکرده است. درموردعدم رعایت مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است تبصره ماده۳۱۹ قانون تجارت سفته ای را که فاقد شرایط اساسی مذکور درقانون تجارت باشد سند تجاری قلمداد نکرده مشمول مرورزمان اموال منقول می داند.

سفته از کدام محل باید خریداری شود؟

سفته را می شود از هر جایی تهیه کرد، از دستفروش های توی بازار گرفته تا بعضی از دکه های روزنامه فروشی اما مطمئن ترین محل برای تهیه این سند، شعبه های بانک ملی است. اگر سفته را از جای نامعتبر بخرید ممکن است مبلغی بیشتر از آنچه مصوب است از شما بگیرند. حتی ممکن است در مقابل مبلغ بیشتر به شما یکسری سفته جعلی بدهند که دردسرهای زیادی بعدها برای شما داشته باشد.

انواع سفته

انواع سفته به موضوع و مکان و زمان آن بستگی دارد . ممکن است سفته در قبال پرداخت وام یا دینی مطالبه شود یا در قرار دادهایی که بین موسسات اداری و شرکت ها با پیمانکاران و کارمند منعقد می شود، به عنوان ضمانت حسن انجام کار استفاده شود.

سفته ضمانت کار

امروزه بیشتر کارفرمایان زمان عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم “حسن انجام کار” مبادرت می ورزند . استخدام اشخاص در شرکتها و موسسات و مراکز خصوصی علاوه بر قرارداد کار معمولا منوط به دو شرط دیگر هم هست:

سپردن ضامنی معتبر

تسلیم چک یا سفته ای به عنوان حسن انجام کار.

متن سفته برای ضمانت کار

در رو یا پشت سفته قید کنید:

« در وجه شرکت … آقای …. بابت تضمین حسن انجام کار موضوع قرارداد کار مورخ …. »

در متن قرارداد هم شماره سفته ذکر کنید:

« آقای … یک فقره سفته به شماره …. به مبلغ …. ریال بابت حسن انجام کار در اختیار کارفرما / مدیر عامل شرکت … قرار داد تا چنانچه آقای …. طبق مفاد قرارداد عمل ننمود کارفرما / مدیر عامل شرکت مجاز خواهد بود پس از اثبات موضوع نسبت به وصول سفته مذکور اقدام قانونی را به عمل آورد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه آن میباشد. در صورتیکه پشت نویسی برای انتقال باشد ، دارنده جدید سفته دارای تمام حقوق و مزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می گیرد. همچنین دارنده سفته می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید وکالت برای وصول قید شود.

مجازات سفته

سفته در حقوق ایران ماهیت مدنی دارد و از بحث کیفری خارج است و صادرکننده مسئولیت کیفری ندارد. برای مطالبه وجه سفته در صورتی که دارنده سفته بخواهد بدواً توقیف اموال صادرکننده را دریافت کـننده مستلزم واخواست می بـاشد و باید سفـته را از طریق بانـک واخواسـت کند تا بتواند بدواً توقیف اموال یا تأمـین خواسته بگیرد در غیر اینصورت باید به عنوان سند عادی درخواست مطالبه وجه انجام شود و پس از دریافت حکم قطعی در مرحله اجرا توقیف مال انجام شود.

اگر وصول سفته توسط وکیل سفته در تهران انجام شود چه مزایایی دارد؟

1) مدت زمان صدور حکم علیه صادرکننده سفته کمتر می باشد.
2) وکیل می تواند شخصا برای واخواست سفته اقدام کند.
3) نیازی به حضور شاکی یا خوهان در دادگاه نخواهد بود.
4) در صورت شناسایی اموال وکیل می تواند سریعا آنها را توقیف کند.
5) وکیل می تواند برای جبران ضرر و زیان موکل و خسارت تاخیر، دادخواست جداگانه تنظیم کند.
6) در انتها وکیل میتواند حکم جلب صادرکننده سفته را هم بگیرد.

 

 سوالات سفته ( گلچین پرسش‌های مردمی در طی ۸ سال)

نحوه پس گرفتن سفته از کارفرما در صورت امتناع او به چه صورتی می باشد؟

ابتدا برای نامبرده اظهارنامه ارسال نمایید که سفته را مسترد نماید، اگر انجام نداد با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام وی به استرداد سفته اقدام نمایید.

چه تفاوتی بین سفته و برات وجود دارد؟

تفاوتی که سفته با برات دارد این است که صادر کننده سفته به شخص دیگری دستور پرداخت را نمی دهد بلکه خودش تعهد می کند که مبلغ سفته را پرداخت کند. از نظر وکیل پایه یک دادگستری ارزش چک به علت وجود ضمانت اجراهای کیفری،حقوقی وادرای به مراتب بیشتر از سفته می باشد.

آیا می توان سفته ای را که تاریخ ندارد به اجرا گذاشت ؟

می توانید با درج تاریخ و تکمیل آن از طریق اداره واخواست پس از واخواست سفته ها اقدام به طرح دادخواست و یا صدور برگ اجرائیه از طریق اجرائیات اداره ثبت نمایید. وکیل خانواده در تهران در بعضی از دعاوی خانوادگی از قبیل مطالبه مهریه ، نفقه و… سفته فی مابین زوجین بابت پرداخت اقساط مهریه و…. رد وبدل شده است

از شخصی که در شهر دیگری اقامت دارد سفته دارم. چگونه می توانم سفته ها را واخواست کنم؟

در سه محل می توان وجه سفته را از طریق مراجع قضایی مطالبه کرد:

دادگاه محل اقامت خوانده (متعهد پرداخت وجه سفته)
دادگاه محل وقوع عقدی که به موجب آن سفته صادر شده.
دادگاه محل انجام تعهدی که به موجب قرارداد،متعهد پرداخت سفته باید آن تعهد را در آن محل انجام دهد.

آیا دارنده سفته می تواند خودش سفته را کامل و وصول کند؟

خیر منعی نخواهد داشت و میتوانید سفته را عند المطالبه بنویسید و در وجه خود تنظیم کنید و برای وصول آن اقدام کنید اگر اعسار ایشان پذیرفته شود مبلغ سفته تقسیط خواهد شد.

مرحله بعد از واخواست سفته چیست؟

یک برگه واخواست برای شما می باشد و یک برگه آن به صادرکننده ابلاغ و یک برگه دیگر در دادگاه خواهند ماند لذا شما باید برگه متعلق به خودتان را تحویل بگیرید.نسخه دوم توسط مامور ابلاغ به صادرکننده سفته ابلاغ می شود. سپس می توانید از دادگاه بخواهید که اموال ایشان را توقیف کند و یا دادخواست حقوقی مطالبه وجه بدهید.

وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر می باشد؟

بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند.

وصول سفته در صورتی که شش ماه از تاریخ سر رسید گذشته باشد چگونه است؟

در صورتیکه تا ده روز بعد از تاریخ سر رسید سفته برای واخواست آن اقدام نکرده باشید دیگر مزایای سند تجاری را نخواهد داشت و فقط می توانید با استناد به آن دادخواست خود را تنظیم نمائید و حدودا شش تا هفت ماه زمان خواهد برد.

اگر بابت سفته قراردادی نوشته نشود معتبر است‌؟

بله سفته سفید امضا بسیار خطرناک بوده و به هیچ عنوان نباید سفید امضا صادر شود و حتما در صورتیکه بابت ضمانت و یا حسن انجام کار بوده است باید حتما در قرارداد و در خود سفته این عبارت تکمیل شود.

توقیف یک دانگ از یک منزلی که در گرو بانک می باشد و من از این فرد سفته دارم چگونه است؟

بله حتما شما ابتدا سفته را واخواست کرده و برای وصول آن طریق دادگاه اقدام نمائید سپس ضمن معرفی ملک به دادگاه برای توقیف آن اقدام نمائید تا بتوانید سهم ایشان را توقیف و بابت طلب خود وصول کنید.در این مورد می توانید از تخصص و تجربه وکیل ملکی در تهران استفاده کنید.

مراحل وصول سفته توسط وکیل

در صورتی که قصد وصول شدن و یا به اجرا گذاشتن سفته را دارید می توانید مراحل زیر را انجام دهید. شما نیاز به وقت مشاوره حضوری با وکیل متخصص در وصول مطالبات دارید (برای دریافت وقت با شماره 09121144321 تماس حاصل فرمائید ) پس از گرفتن وقت حضوری با وکیل، جزئیات پرونده را برای وکیل شرح داده و چنانچه مدارکی برای اثبات ادعای خود و یا دفاع از خود دارید به وکیل تحویل داده و وکالتنامه وکیل را امضاء می کنید.

مشاوره با وکیل وصول سفته سعادت آباد

مدارک وصول سفته توسط وکیل

مدارک شناسایی از قبیل اصل شناسنامه و کارت ملی – ارائه اصل سفته و در صورت واخواست آن ارائه واخواست نامه از این جنبه سفته همان وظیفه چک را به عهده دارد اما با گذشت زمان در معاملات چک جای هر سند دیگری را گرفت؛ به دلیل اینکه برای تعهد پرداخت پول در آینده نیاز به وجود ضمانتی برای اجرای تعهد است و چک به دلیل اینکه جنبه کیفری(چک کیفری) دارد دارای این ضمانت می باشد و سفته دارای ضمانت اجرای کیفری نمی باشد .

ممکن است افراد مختلفی سفته را ظهرنویسی (پشت نویسی) کنند و آن را به فرد دیگری انتقال دهند در این صورت این افراد مسئولیت تضامنی خواهند داشت یعنی اینکه کسی که در حال حاضر آن سفته را در اختیار دارد میتواند به هر کدام از افرادی که سفته را پشت نویسی کرده اند مراجعه کند و وجه سفته را بگیرد.

این حق هم برای ظهرنویسان بوجود میاید که پس از اینکه دارنده سفته به هر ظهرنویس مراجعه کرد او (ظهرنویس) نیز به ظهرنویسان قبل از خود مراجعه کند و وجه سفته ای که پرداخت کرده است را دریافت کند. همچنین دارنده سفته وقتی می خواهد یک سفته از فردی بگیرد میتواند از او بخواهد که ضامن پشت سفته را امضا کند تا اگر صادرکننده سفته آن را پرداخت نکرد به ضامنی که ضمانت را بر عهده گرفته است مراجعه کنید

هزینه های به اجرا گذاشتن سفته در دادگستری تهران در سال ۱۳۹۹

هزینه دادرسی : که بر اساس تعرفه ای هزینه های دادرسی برای سفته های در صلاحیت شورا ۱.۲۵ درصد از مبلغ سفته و سفته های در صلاحیت دادگاه تا ۲۰ میلیون تومان ۲.۵ درصد و مازاد بر ۲۰ میلیون تومان ۳.۵ درصد می باشد

حق الوکاله وکیل: که بر اساس تعرفه حق الوکاله وکیل که در سال ۱۳۹۹ اجرایی شده است تعیین می گردد.لازم به ذکر است هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را می توان ضمن دادخواست از طریق دادگاه یا شورا از خوانده دعوا مطالبه کرد.

شماره تلفن و دفتر وکالت وکیل وصول سفته در سعادت آباد تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های حقوقی شهرستان تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل سفته در تهران به ادرس  تهران ، سعادت آباد ،
از مشاوره وکیل متخصص حقوقی استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09121144321  به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل سفته در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد

وکالت دعاوی حقوقی

بهترین وکیل ستارخانبهترین وکیل ولنجکوکیل تخصصی تغییر نام خانوادگی در تهرانوکیل تخصصی ثبتی در شهرک غربوکیل تخصصی سعادت آبادوکیل جنت آبادوکیل دعاوی سعادت آبادوکیل سفته در سعادت آبادوکیل وصول سفته در سعادت آباد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *