وکیل طلاق از طرف مرد در سعادت آباد | وکیل طلاق به درخواست زوج


وکیل طلاق از طرف مرد ابتدا به ساکن بیان می دارد طلاق به معنای جدا شدن زن و مرد از یکدیگر، پس از انعقاد عقد نکاح میباشد. پس ابتدائا میبایست میان زن و مرد علقه زوجیت برقرار و عقد نکاح دائم جاری و بعد از آن نوبت به طلاق و جدایی از یکدیگر برسند که امیدواریم هرگز عقد مقدس نکاح و ازدواجی که با عشق و امید سر میگیرد منجر به طلاق و جدایی نگردد.
طلاق یکی از پدیده‌های نامطلوب اجتماعی است که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات فراوانی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو به افزایش است. این مشکلات به دلیل عدم آگاهی مردم از قوانین حوزه خانواده دو چندان شده است. طلاق از سمت زوج و یا همان طلاق از طرف مرد یکی از انواع طلاق است که به دلیل وجود حق طلاق برای مرد، دارای شرایط خاصی است که در این صفحه توضیح داده شده است.

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زوج با رعایت حقوق زوجه مندرج در مفاد این ماده می‌تواند دادخواست طلاق خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به این که حق طلاق براساس قانون و فقه با مرد است، رضایت زوجه در طلاق از سمت زوج شرط نیست و مرد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش می‌تواند همسر خود را مطلقه نماید. البته صدور گواهی عدم امکان سازش به سادگی نبوده و پس از رعایت حقوق کامل زوجه این گواهی صادر می‌گردد.

طلاق از سمت زوج، طلاق رجعی است. به این معنا که تا قبل از اجرای صیغه طلاق و یا تا اتمام مدت عده زوجه به محض پشیمانی زوج و رجوع وی به زوجه، طلاق باطل می‌گردد و فرایند رسیدگی به آن متوقف خواهد شد.

وکیل طلاق از طرف مرد

در فرض طلاق به درخواست مرد هنگامیکه زوج به دفتر وکالت وکیل پایه یک دادگستری امید لاهیجانی نژاد، مراجعه مینماید در جلسات اخذ مشاوره حقوقی به وی مکررا و موکدا بیان میگردد که در جهت حفظ کیان خانواده تلاش نماید و چنانچه هنوز حیاتی از زندگی مشترکشان باقیست برای نگهداری و رشد آن تلاش نماید و طلاق را راه حل نداند! زیرا طلاق در فقه اسلامی ما نیز امری ناپسند بوده و به دوری و اجتناب از آن توصیه شده است.

وکیل طلاق از طرف مرد به وی ابراز میدارد اگر شعله محبت از ناحیه همسرش خاموش شده است با تلاش و مهر ورزی میتواند آن را مجددا روشن سازد چرا که زن همه ناز است و مرد همه نیاز (با حفظ احترام و اصول نقل قول از شاعر ارجمند و نامدار جناب سعدی: معشوق همه ناز است و عاشق همه نیاز)
لذا چنانچه وکیل طلاق در تهران نتواند برای بقای زندگی مشترک مرد را مجاب و دلگرم به ادامه رابطه زناشویی نماید در نهایت با اخذ وکالت از ایشان در جهت انجام امور مربوطه اقدام مینماید.

وکیل طلاق از طرف مرد | حق و حقوق زن در طلاق

در طلاق به درخواست مرد که در اصطلاح حقوقی طلاق به اراده مرد گفته میشود مرد میتواند با مراجعه به محاکم صالح و یا از طریق اخذ وکیل دادگستری اقدام به مطلقه نمودن همسر خویش کند.
ولیکن حق و حقوق زوجه با رعایت مصلحت طرفین یا کاملا در حق وی ادا میشود یا در طی قسط بندی و اقساطی که دادگاه در نظر میگیرد یا طرفین بر آن توافق مینمایند، تکلیف حقوق مالی زن مشخص میشود.

وکیل طلاق از طرف مرد و حقوق مالی زن در طلاق

مهریه نفقه اجرت المثل ایام زوجیت و سایر حقوق مالی زن از قبیل شرط و شروطی که ممکن است حین عقد نکاح دائم در سند زوجیت یا همان قباله ازدواج درج گردیده باشد اکنون مورد مطالبه قرار گرفته و تکلیف آنها نیز میبایست مشخص گردد خصوصا در مواردی چون زمین ملک و یا خانه ای که در سند ازدواج ذکر میگردد و به اصطلاح عامه بعنوان پشت قباله زن به نگارش در آمده است.

وکیل طلاق به درخواست مرد و شرایط طلاق دهنده

وکیل طلاق از طرف مرد ابراز داشته؛ برابر فقه اسلامی و قانون مدنی کشور ما، طلاق دهنده شوهر است که میتواند اجرای صیغه طلاق را شخصا انجام دهد یا به زن خویش یا شخص دیگری برای اجرای صیغه طلاق وکالت دهد لذا میبایست دارای اراده و اهلیت باشد.

وکیل طلاق از طرف مرد و اراده وی

اراده شوهر یا مرد در طلاق به این معنی است که در اجرای صیغه طلاق که ایقاع است مانند سایر اعمال حقوقی، قصد و رضا و اراده بصورت سالم و صحیح در آن وجود داشته باشد لذا نباید اجرای صیغه طلاق در حالت مستی، بیهوشی، خواب آلودگی یا از باب شوخی باشد.
وکیل طلاق از طرف مرد اذعان میدارد که زوج باید در اجرای صیغه طلاق، جازم و قاطع باشد و اگر طلاق بصورت معلق واقع گردد مانند اینکه مرد به زنش بگوید: ((تورا طلاق دادم اگر تا سه ماه دیگر آبستن نشوی)) طلاق باطل است و این اراده هیچ اثری در عالم حقوق نداشته و موجب هیچگونه تغییر و دگرگونی در عقد نکاح نمیشود.

وکیل طلاق از طرف مرد بیان میدارد به همین دلیل است که مقنن در ماده ١١٣۵ قانون مدنی طلاق معلق را باطل دانسته و بیان داشته: ((طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است)).

وکیل طلاق از طرف مرد و اهلیت وی

مطابق ماده ١١٣۶ قانون مدنی طلاق دهنده باید بالغ و عاقل باشد و منظور از بالغ کسی است که به سن پانزده سال تمام قمری رسیده باشد لذا صغیر حتی با اجازه ولی یا قیم خود نمیتواند زن خویش راطلاق دهد و همچنین حالت عکس آن نیز جائز نیست و ولی یا قیم هم نمیتواند زوجه مولی علیه خویش را طلاق دهد.

وکیل طلاق به درخواست مرد و تشریفات اجرای آن

ماده ١١٣۴ قانون مدنی مقرر میدارد: ((طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.))

وکیل طلاق از طرف مرد بیان میدارد مطابق ماده مرقوم میبایست:

اولا: طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود.
ثانیا: طلاق باید لااقل در حضور دو نفر مرد عادل که طلاق را میشنوند واقع گردد.

لذا مشروحا بیان میگردد:
مقصود از مورد نخست، به کار بردن الفاظی است که صریح در طلاق باشد و در حقوق جدید به خلاف فقه امامیه، به کار بردن لفظ عربی در هیچ یک از عقود و ایقاعات (همچون طلاق) شرط نشده و لازم و ضروری نمیباشد بلکه هر لفظی که دلالت بر طلاق نماید کفایت میکند و اگر شوهر نتواند صیغه طلاق را بکار ببرد شخص دیگری را وکیل خود در انجام و احتی صیغه طلاق میکند که در عمل نیز غالبا مرد برای اجرای صیغه طلاق به سردفتر وکالت میدهد.
در تبیین مورد دوم میتوان گفت؛ هرگاه در اجرای صیغه طلاق، دو شاهد مرد که طلاق را بشنوند، حضور نداشته باشند، طلاق باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

وکیل طلاق از طرف مرد و ثبت آن

پس از اجرای طلاق، ثبت آن در دفتر رسمی ضروری است و مراتب در شناسنامه طرفین قید میگردد ولیکن ثبت طلاق در دفتر رسمی از شرایط صحت و تحقق آن نیست و از این رو طلاقی که به ثبت نرسیده در صورتی که وقوع آن مسلم باشد یعنی بتوان در محکمه وقوع آن را اثبات نمود، آن طلاق باطل نیست و بلکه در عالم اعتبار و اراده و عالم حقوقی محقق شده است.
لازم به ذکر است که عدم ثبت واقعه طلاق طبق قانون جرم و برای مرد مجازات در نظر گرفته شده است.

مراحل طلاق از سمت زوج

فرایند طلاق از سمت زوج از ابتدا تا انتها به شکل زیر خواهد بود.

ثبت دادخواست طلاق از سمت زوج در دفتر خدمات قضایی؛ مدارک لازم برای دادخواست طلاق از سمت زوج، اصل یا رونوشت سند ازدواج و اصل شناسنامه و کارت ملی است. پس از ثبت دادخواست به طور معمول پرونده طی ۱۰ روز تا دو هفته تعیین شعبه می‌گردد. در هنگام ثبت دادخواست طلاق از سمت زوج، مرد باید آدرس محل زندگی مشترک و یا محل سکونت زوجه را اعلام نماید و براساس آدرس اعلامی پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه محل اعلام شده ارجاع می‌گردد.
حضور در جلسه دادگاه و مراجعه به واحد داوری؛ (در این مرحله تلاش بر سازش میان زوجین است که در صورت عدم تفاهم گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود). در تمامی طلاق‌ها به جز طلاق توافقی، قبل از صدور حکم، زوجین به واحد داوری ارجاع می‌شوند تا در صورت امکان سازش صورت گیرد. البته براساس قانون جدید از ابتدای آذر ۹۷، طلاق توافقی نیز منوط به مشاوره بهزیستی می‌باشد.

پرداخت کلیه حقوق مالی زن و یا صدور حکم اعسار؛ در صورتی که طلاق از سمت زوج مطرح شود، زوج باید تمام حقوق زن از جمله مهریه، نفقه و اجرت المثل را پرداخت کرده و یا تعیین تکلیف نماید. همچنین زن می‌تواند درخواست دهد تا شرط تنصیف اموال نیز اجرا گردد.

صدور گواهی عدم امکان سازش؛ پس از تعیین تکلیف و یا پرداخت حقوق مالی زن و سایر حقوق وی، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد که پس از صدور این گواهی مرد ۳ ماه فرصت دارد تا آن را اجرا نماید. در صورتی که ظرف مدت مقرر، زوج اقدام به طلاق نکند گواهی مذکور باطل گردیده و مرد برای فرایند طلاق می‌بایست دوباره دادخواست مطرح نماید.
شرایط زوج در طلاق

مزایای استفاده از وکیل طلاق خانواده

طلاق به طور کلی به دلیل درگیری عاطفی و نیز مسائل و اختلافات مالی بین زوجین همواره پیچیده بوده و از حوصله و تحمل آن‌ها خارج است. در صورت استفاده از وکیل خانواده و یا وکیل طلاق، مزایای زیر در طلاق از سمت زوج وجود خواهد داشت:

عدم نیاز به حضور زوج در مراحل طلاق
احتمال پیروزی بیشتر در دعوی اعسار مهریه و سایر حقوق زن و صدور گواهی عدم امکان سازش
کاهش زمان یک ساله طلاق به ۳ الی ۵ ماه
امکان مذاکره با زوجه برای بذل بخشی از حقوق خود

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

اصل سند ازدواج یا رونوشت آن از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح
اصل شناسنامه مرد
کپی کارت ملی مرد

نکات حقوقی طلاق از سمت زوج

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش مرد تا ۳ ماه فرصت دارد که با حضور در دفترخانه طلاق را ثبت نماید.
مرد باید مدرکی دال بر پرداخت تمامی حقوق مالی زن و یا حکم اعسار صادر شده از سوی دادگاه را برای ثبت طلاق در دفترخانه به همراه داشته باشد.
زن نمی‌تواند هم نحله و هم اجرت‌المثل را دریافت کند.
اجرت‌المثل بر اساس نظر کارشناس دادگستری و با توجه به تحصیلات، موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن، تعداد فرزندان، شاغل یا خانه‌دار بودن وی و … تعیین می‌گردد.
در صورتی که مرد پس از ثبت دادخواست اقدام به انتقال اموال خود به اشخاص ثالث نماید، زوجه می‌تواند به جرم معامله به قصد فرار از دین شکایت نماید.
در صورتی که مرد شرط تنصیف در عقدنامه را امضا نماید، در صورت ارائه دادخواست طلاق از سوی وی موظف به پرداخت نصف دارایی خود در هنگام طلاق است.
حتی در صورتی که حکم دادگاه طلاق از سمت زوج، به دلیل عدم حضور زن غیابی باشد، مهریه ساقط نمی‌شود. در این شرایط مرد یا باید حکم اعسار بگیرد و یا مهریه زوجه را به حساب دادگستری واریز نماید.
نشوز زن موجب می‌شود که شرط تنصیف اموال اجرا نشود.

مطالبه مهریه و حضانت

در صورت باکره بودن زن، نصف مهریه به وی تعلق می‌گیرد.
اثبات رابطه نامشروع زوجه موجب اسقاط مهریه نمی‌شود.
طلاق از سمت مرد از نوع طلاق رجعی است. به عبارت دیگر در طول سه مه عده مرد می‌تواند به همسر خود رجوع کند. این رجوع می‌تواند حتی شفاهی باشد.
صدور حکم طلاق از سمت زوج در صورت عدم رضایت زن، و اعتراض قانونی وی در سه مرحله صورت گرفته تا قطعی گردد. به عبارت دیگر، در صورت اعتراض زن، پرونده در سه دادگاه بدوی، تجدیدنظر و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بررسی می‌گردد. بسته به این که زوجه در هر کدام از مراحل اعتراض کند یا خیر، روند رسیدگی بین ۳ ماه تا حدود یک سال تغییر می‌کند.
حضانت فرزندان مطابق قانون بررسی می‌گردد و خواهان طلاق بودن زوج یا زوجه تاثیری در آن ندارد.

طلاق با دلیل موجه

با وجود این که حق طلاق با زوج است، اما در صورتی که مرد دلیل موجه برای طلاق داشته باشد، ضمن تسریع روند طلاق از سمت زوج، زن از برخی حقوق مالی خود محروم می‌گردد:

در این حالت مرد به دلیل موجه نظیر بیماری خاص، سوء رفتار (نشوز)، عدم تمکین زن، حبس طولانی، اعتیاد و … تقاضای طلاق همسر خود را دارد.
مرد تنها موظف است که مهریه و جهیزیه زن را به وی تقدیم کند.

دلایل فوق باید به صورت قانونی به اثبات رسیده باشد. به طور مثال در مورد تمکین، مرد باید ابتدا دادخواست الزام به تمکین دهد و در صورت محکومیت زوجه می‌تواند به عنوان ادله طلاق از آن استفاده نماید.

طلاق بدون دلیل موجه

در این حالت، مرد دلیل موجهی و مشخصی برای طلاق دادن زن ندارد و صرفا از حق طلاق خود استفاده می‌کند.

مرد علاوه بر مهریه باید نفقه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و یا نحله به همراه نصف اموال به دست آمده در دوران زناشویی را به همسر خود تقدیم کند.
اجرت‌المثل به شرط قصد عدم تبرع (رایگان نبودن فعالیت در منزل) به زن تعلق می‌گیرد و در حال حاضر به طور متوسط سالی حدود ۱ میلیون تومان درنظر گرفته می‌شود.
اگر زن قصد تبرع داشته (با رضایت و میل خود اقدام به انجام امور منزل کرده)، دادگاه با توجه به میزان فعالیت زن در خانه و متناسب با وضع مالی مرد، هدیه‌ای با عنوان نحله برای زن درنظر می‌گیرد.

وکیل طلاق از طرف مرد در تهران

وکیل پایه یک دادگستری امید لاهیجانی نژاد، در تهران در مواردی از قبیل طلاق به درخواست زوج یا طلاق از طرف مرد پرونده امر را به وکیل مربوطه ارجاع داشته و وی پس از برگزاری جلسات مشاوره حقوقی و اخذ وکالت از مرد نسبت به جری مراحل آتی و لازمه اقدام مینماید.

آنچه که بیش از اخذ پرونده خصوصا در پرونده های خانواده و دعاوی خانواده برای وکیل دادگستری امید لاهیجانی نژاد، مهم و از زمره رسالتهای او است، حفظ کیان خانواده و تلاش بر بقای روابط زناشویی است چرا که طلاق از امور ناپسند نزد پروردگار عالم است و به اجتناب و پرهیز از آن سفارش شده است و از طرفی در خانواده هایی که دارای فرزند یا فرزندان مشترک میباشند، طلاق موجب بروز زیان های جبران ناپذیری برای والدین و فرزندانشان میگردد اما این امر نباید موجب غفلت از این مهم باشد که اگر طرفین یا هر یک از ایشان خواستار ادامه زندگی مشترک نباشند، تحت زور و اجبار در قید زناشویی نگهداشته شوند!

اتفاقا این امر موجب ضرر و زیان و تالی فاسد است چرا که هرگز بار کج به منزل نمیرسد و اگر کسی را که دل در گروی مهر تو ندارد، پیش خود نگهداری، روز به روز بر ستم بر خود و دیگری افزون نموده ای و هیچ نتیجه مفیدی به دست نخواهد داد. لذا نظر به اینکه با تراضی جهان بتوان گرفت، توصیه وکیل پایه یک دادگستری امید لاهیجانی نژاد، بر توافق در کلیه امور زندگی است. جهت مشاوره با وکیل خانواده و یا بطور تخصصی تر وکیل طلاق از طرف مرد در تهران با ما تماس بگیرید.

شماره و آدرس دفتر وکالت وکیل طلاق در تهران

برای مشاوره و اعلام وکالت در پرونده های طلاق در تهران و سایر شهرستان ها ، می توانید با حضور در دفتر وکالت وکیل طلاق در تهران به ادرس تهران ، سعادت آباد ، سروغربی ، ضلع جنوب غربی چهارراه سرو ، جنب بانک سپه ، مجتمع سروناز ، پلاک 72 ، طبقه 5 ، واحد21 شمالی از مشاوره وکیل متخصص طلاق استفاده نمود و در صورتی که بعد مسافت و یا سایر عوامل مانع حضور شما می گردد از طریق شماره تلفن 09121144321  به صورت تلفنی، واتساپ و تلگرام با وکیل پایه یک دادگستری در تهران در تماس باشید تا علاوه بر مشاوره در خصوص نحوی اعطای وکالت نیز توضیحات لازم ارائه گردد.

وکالت دعاوی خانواده

بهترین وکیل ستارخانبهترین وکیل ولنجکوکیل تخصصی سعادت آبادوکیل تهدید سعادت آبادوکیل حرفه ای خانواده در سعادت آبادوکیل خوب برای طلاق تهرانوکیل سعادت آبادوکیل شرکت های تجاری در سعادت آبادوکیل طلاق از طرف مرد در سعادت آباد تهرانوکیل متخصص طلاق در تهرانوکیل وصول چک در سعادت آباد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *